Enero 1970 nang bumulusok sa lansangan ang humigit-kumulang 100,000 mga estudyante, kabataang maralita, manggagawa at magsasaka.

Kaliwa’t kanan ang mga demonstrasyon sa mga paaralan at lansangan. Binuhay ng mga makabayang tugtugin at palabas ang mga komunidad. Sa paglugmok ng bansa sa krisis dulot ng imperyalismong US, burukrata kapitalismo at pyudalismo sa kanayunan sa ilalim ng diktaduryang Marcos, sigaw ng “Rebolusyon!” ang naging tugon ng mga kabataang namulat sa realidad ng mga tunggalian ng uri. Tumatak ito sa kasaysayan bilang Sigwa ng Unang Kwarto o First Quarter Storm (FQS) ng 1970.

Pinaalingawngaw ng FQS ang pambansa-demokratikong rebolusyon sa buong bansa, sa sunod-sunod na mga protesta laban sa rehimeng US-Marcos.

Mahigit apat na dekada ang lumipas, nananatiling totoo ang mga sigaw ng mga kabataang makabayan ng sigwa. At higit kailanman, dapat maging inspirasyon at aral ng mga kabataan sa kasalukuyang henerasyon ang karanasan ng FQS.

Ang mga pagkilos ng kabataan sa mga nagdaang taon ay patunay na nananatiling mahalaga ang papel ng kabataan sa pagpukaw sa sambayanan. Halimbawa, nito lamang Nobyembre 2016, humigit-kumulang 15,000 ang dumagsa sa Luneta upang tutulan ang paglilibing sa bangkay ni Marcos sa Libingan ng mga Bayani.

Karamihan sa mga dumalo ay mga kabataang ‘millenial’ na hindi nag-atubiling tutulan ang pagbaluktot sa kasaysayan ng Batas Militar at lumaban sa pasismo ng rehimeng Duterte. Ginamit din nila ang bentahe ng social media at maging mga malikhaing uri ng pagpapahayag tulad ng mga meme, ipinakita ng mga millennial sa kilusang anti- Marcos na ang kabataan ay hindi nauubusang balon ng lakas, kasigasigan at pagkamalikhain.

Pambansa-demokratikong kilusang propaganda at rebolusyong pangkultura

Aral ng sigwa at ng iba pang mga daluyong ng kilusang kabataan sa kasaysayan ang susing papel ng sustinidong kilusang masang edukasyon at pambansa-demokratikong propaganda para palayain ang kaisipan ng kabataan mula sa pagkapasibo tungo sa militanteng pagkilos. Ito ang tungtungan ng maramihang pag-oorganisa at pagpapakilos ng mga kabataan.

Hangad nating dalhin sa hanay ng kabataan sa malakihang paraan ang rebolusyonaryong teorya ng pambansang demokrasya sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. Hangad nating malikha sa hanay ng mga kabataan ang masidhing progresibo at rebolusyonaryong intelektwal na ahitasyon, mapukaw ang kanilang maalab na nasyunalismo at ang kanilang pagpanig sa interes ng malawak na masang inaapi at pinagsasamantalahan.

Dapat sapulin ang kahalagahan ng sustinido at kilusang masang katangian ng pagpukaw sa kabataan para sa pagpapalawak at konsolidasyon at para maging di namamatay na gatong sa isip at puso ng mga kabataang napupukaw para desididong kumilos para kamtin ang tunay na pagbabago sa lipunang malapyudal at malakolonyal.

Dapat ilunsad ng madalas, maramihan at sustinido ang mga pag-aaral sa hanay ng masa, mga aktibista, mga lider; sa mga kabataang estudyante, mga kabataan sa komunidad, at iba pa. Dapat pag-aralan ang mga akdang pambansa-demokratiko, anti-imperyalismo, at Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Dapat likhain ang pinakamaraming programa para sa pagdaraos ng mga sirkulo ng pag-aaral, mga pagtitipon para sa mga talakayan at indibidwal na pagbabasa at pag-aaral sa loob ng mga organisasyong masa, sa mga institusyong umuugnay sa malawak na masa ng sektor na tuwirang nag-aadres sa malawak na masa ng kabataan. Maging mapanlikha sa mga pamamaraan upang akitin sa progresibo at rebolusyonaryong pag-aaral ang malaking bilang ng kabataan.

Dapat imaksimisa ang digital at internet technology para sa access sa materials, pagpapalaganap ng mga kurso at babasahin, talakayan at mga debate, palitan ng mga karanasan at resulta ng pag-aaral, at gumamit at magpaunlad ng mga bagong anyo at pamamaraan.

Dapat parangalan at maging tanglaw ng kabataang milenyal sina Edgar Jopson, Maria Lorena Barrios, Antonio Tagamolila, Carlos del Rosario at iba pang mga bayani ng pakikibaka laban sa diktadura.

Dapat iwaksi ang bulok na kulturang kolonyal, pyudal at dekadente na ipinapalaganap ng imperyalismo at reaksyon. Dapat iwaksi ang indibidwalismo at kawalang pag-asa sa hanay ng kabataan at magpanibagong hubog sa pagtahak sa landas ng simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka.

Dapat pahigpitin ang integrasyon at paglubog ng kabataang millennial sa buhay at pakikibaka ng masa. Dapat sa maramihang paraan ay lumusong palabas ng kanilang eskuwelahan patungo sa mga komunidad ng mga maralitang lungsod, mga pabrika at sa kanayunan kung saan higit na matututunan ang pang-aapi at tunggalian sa uri. Dapat malakas na sumuporta sa laban ng mga maralita, manggagawa at magsasaka.

Dapat maramihang tumungo at maglingkod ng buong panahon sa kanayunan ang napakaraming bilang ng mga kabataan at mag-ambag sa pangkalahatang pag-abante ng pambansa demokratikong rebolusyon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *