Pag-ayon sa Dikta ng Pamilihan

Ipinasa ang panukalang bawasan ang General Education (GE) program sa University of the Philippines (UP) Diliman, ang huling kampus sa buong UP na gumawa ng iskemang ito, sa pulong ng University Council nito noong Marso 20.

Mula sa dating mandatoryong 45 units, ang bawat kolehiyo ay malaya nang magpataw ng minimum na 21 hanggang 45 units. Bumuhos ang matinding protesta mula sa mga mag-aaral, guro, at kawani laban sa panukala na ayon sa kanila ay bahagi ng neoliberal na layong higit na iayon ang UP at edukasyon sa mga dikta ng pamilihan.

Hindi ito ang unang pagkakataon na binago ang GE program ng UP. Noong 2001, halimbawa, ipinasa sa UP Diliman ang Revitalized General Education Program (RGEP), isang modelo ayon sa “libreng pamilihan” kung saan maaaring pumili ang mga estudyante nang kursong GE nais nila.

Ang pinakahuling reporma sa kurikulum ay naglalayong mas bigyang-diin ang mga ispesyalisadong kurso at teknikal na kasanayan at paliitin ang puwang sa pag-aaral ng kasaysayan, wika, at kulturang Pilipino upang pabilisin ang produksyon ng mga graduate na nakaayon sa pangangailangan ng malalaking dayuhang korporasyon.

Sa madaling salita, ang mga pagbabagong ito sa GE program ay bahagi sa mas malawak na balangkas ng pagrereistruktura ng edukasyon upang lalong umayon sa pangangailangan ng neoliberal na globalisasyon para sa mura at siil na paggawa.

Binabandera ang mga ito ng UP sa ngalan ng “internasyunalisayon” ng tersiyaryong edukasyon at pag-aayon nito sa mga pagbabago na dulot ng pagpapatupad ng programang K-12. Sa katunayan, matagal na itong tinutulak ng mga dayuhang multilateral na ahensiya katulad ng International Monetary Fund-World Bank at patuloy na ipinapatupad ng rehimeng Duterte.

Kasabay ng pagpapatupad ng K-12, bahagi ito ng kabuuang pagrereistruktura ng sistema ng edukasyon upang lumikha ng malaking balon ng semi-skilled at skilled laborers sa buong mundo na magkukumpetisyon para sa papababang sahod.

Maging ang mga guro, kawani, at manggagawa sa UP ay hindi ligtas sa panganib na dulot ng pagbabawas ng GE program at pagsadlak sa kanila sa mas mababang sahod at mas malawakang kontraktwalisasyon. Maaalis sa trabaho ang maraming nagtuturo ng mga sabjek sa GE habang mapipilitan ang iba na lumipat mula sa antas ng kolehiyo patungo sa mas mababang antas ng hayskul.

Sa huli, pinapalakas lamang ng mga “reporma” sa GE ang kolonyal at reaksyonaryong simulain ng unibersidad noong itinatag ito bilang American University of the Philippines upang magsanay ng mga burukrata at teknokrata noong 1908.

Sa gayon, hindi mahihiwalay ang GE “reforms” sa patuloy na pagpapatupad ng rehimeng Duterte ng mga neoliberal na patakaran ng nagdaang mga administrasyon. Kakambal nito ang patuloy na deregulasyon sa matrikula at iba pang mga bayarin na nagdudulot ng ibayong pagpapahirap sa mga kabataan at kanilang mga magulang.

Kasingtuso rin nito ang paghahain ng huwad na “libreng edukasyon” na sa katunayan ay pambansang pagpapatupad ng socialized tuition system ng UP na matagal nang nalantad bilang iskemang humuhuthot ng kita mula sa mga mag-aaral.

Sa gitna ng tumitinding terorismo ng estado at pasistang atake ng mga armadong galamay ng rehimen laban sa mamamayang Pilipino, ginagamit ang sistemang edukasyon upang higit na hubugin ang isipin nating mga kabataan na lalong maging kolonyal at pasista. Sa pamamagitan ng mga neoliberal na reporma sa edukasyon, higit na hinihiwalay ang mga kabataan sa kalagayan ng masa at nilalayo sa kritikal na pag-iisip at kapasyahan na sumanib sa laban ng sambayanan.

Dapat samantalahin ang malawakang pagkadismaya ng mga mag-aaral at kaguruan sa nabubulok na sistemang edukasyon para abutin ang pinakamaraming bilang sa progresibo at makkabayang pag-aaral at mga kurso sa Pambansa Demokratikong Paaralan. Dapat pasiklabin ang kilusang masang edukasyon at pambansa demokratikong rebolusyong pangkultura sa hanay ng mga kabataan at intelektwal.

Sa harap ng lumalalang kolonyal, komersyalisado, at pasistang katangian ng sistemang edukasyon, kinakailangang ibayong isulong ang pambansa demokratikong pakikibaka na siyang magsisiguro sa isang makabayan, siyentipiko, at pangmasang edukasyon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *