Maramihang sumanib sa batayang masa!

Sa harap ng tumitinding krisis panlipunan sa ilalim ng sistemang malakolonyal at malapyudal, dapat higit na paghusayan ng kilusang kabataan ang pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos para sa pambansang demokrasya at mahigpit na pagsanib sa batayang masa.

Susi sa pag-abante ng kilusang kabataan sa kasalukuyan ang paglulunsad ng opensiba sa edukasyon at propaganda sa pambansang demokrasya; at maramihang pagsanib sa pakikibaka ng batayang masa. Sustinidong kilusang masa para sa malawakang edukasyon at propaganda sa pambansang demokrasya ang tuntungan sa malawakang pag-oorganisa at malakihang pagpapakilos sa mga kabataan.

Mula sa mga tampok na pagkilos at daluyong ng kilusang kabataan sa kasaysayan, makikita ang papel ng masigla at walang humpay na kilusang edukasyon para palayain ang kaisipan ng mga kabataan mula sa pagkapasibo tungo sa militanteng pagkilos.

Dapat ilatag ang mga andana ng programa sa edukasyon para sa pagpapalawak, para sa konsolidasyon, para sa mga estudyante, kabataan sa komunidad, at iba pa. Dapat patapusin ang pinakamarami ng mga kurso at talakayang nakahanay sa Pambansa Demokratikong Paaralan (Padepa).

Dapat palawakin at pasiglahin ang pag-aaral ng tungkulin ng kabataan, lipunan at rebolusyon, anti-imperyalismo at sosyalismo, anti-rebisyunismo at Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Dapat idaos ang mga sirkulo ng pag-aaral, mga pagtitipon para sa mga talakayan at indibidwal na pagbabasa at pag-aaral sa loob ng mga organisasyong masa, sa mga institusyong umuugnay sa malawak na masa ng sektor na tuwirang nag-aadres sa malawak na masa ng kabataan.

Dapat maging mapanlikha sa mga pamamaraan para akitin sa progresibo at rebolusyunaryong pag-aaral ang malaking bilang ng mga kabataan. Dapat imaksimisa ang internet at social media para sa pagpapalaganap ng materyales, talakayan at debate, at pagpapaunlad ng mga pammamaraan.

Dapat pasiglahin ang Ikalawang Kilusang Propaganda. Dapat ilantad ng kabataan ang imperyalismong US, pyudalismo at burukratang kapitalismo bilang ugat ng mga suliranin ng mamamayan. Suriin ang araw-araw na mga suliranin ng masa sa balangkas na anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasista.

Itaas ang pampulitikang kamulatan at militansya ng masa sa pagharap sa mga suliranin sa araw-araw. Dapat ilantad at itakwil ang mga neoliberal na mga ideyang itinataguyod ng imperyalismo at mga ahente nito. Dapat ipalaganap ang mga tagumpay ng sama-samang pagkilos at mga paglaban ng masa sa kanayunan para maging inspirasyon sa mamamayan sa kalunsuran at sumanib sa paglaban ng masa.

Ang mga aktibista at mga kasapi ng organisasyong masa ay dapat umabot sa pinakamaraming hindi pa organisado sa pamamagitan ng mga grupo para sa propaganda at edukasyon. Dapat nilang tanganan ang diwa ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa masa, pagkatuto mula sa masa, simpleng pamumuhay at puspusang paglilingkod. Dapat nilang ilaan ang paparaming oras sa pagtungo sa mga paaralan, pabrika at komunidad para maglunsad ng mga pag-aaral at talakayan, pag-oorganisa, pulong masa, mga pangkulturang aktibidad at iba pa. Dapat itayo ang Padepa sa pinakamaraming mga paaralan, komunidad at pagawaan.

Dapat ilunsad sa mga pamantasan ang opensibang propaganda at edukasyon para itakwil ang burgis na mga ideya at kaisipan na paghihiwalay sa mga mga kabataan mula sa pakikibaka ng masa. Dapat walang pagod na dalhin sa mga kampus ang mga isyu ng anakpawis: mula sa mababang sahod, mataas na presyo, demolisyon, panunupil at iba pa. Dapat ding dalhin ang mga usapin ng mga magbubukid sa pangkalahatan at mula sa iba’t ibang rehiyon.

Dapat ilunsad ang makabayan at anti-imperyalistang edukasyon para labanan ang kontrol ng US sa ekonomiya, pulitika at militar. Dapat ipaglaban ang makabayang edukasyon at palaganapin ang mga akda at araling patriyotiko.
Dapat ilunsad ang mga pakikibakang masa para sa demokratikong karapatan ng masa na tinutuntungan para higit na ilantad ang bulok na sistemang reaksyunaryo at ipalaganap ang pangangailangan ng rebolusyonaryong paglaban para ibagsak ang buong sistema.

Dapat gawing kongkreto ang pagtangan sa oryentasyon na malawakang sumanib ang kabataan sa batayang masa sa pamamagitan ng aktwal na maramihang pagtungo ng lumalaking bilang ng mag-aaral at intelektwal sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa at anakpawis. Dapat mag-ambag sa malawakang pag-oorganisa at pagpapakilos sa hanay ng masa. Dapat ikampanya sa hanay ng mga kabataan ang “paglilingkod at pagkatuto mula sa masa.” Gamiting pagkakataon ang mga lakbayan ng magbubukid, mga barikada, welga, at mga pakikibakang anti-pasista para dalhin sa masa ang paparaming bilang ng mga mag-aaral.

Dapat tiyakin ang mga pagsindi, pagtugon at pag-abante sa batayang antas: mga balangay, organisasyon at mga institusyon. Matamang subaybayan ang mga kongrektong disenyo at breyktru sa mga gawain, at paalon-alon na mga pag-abante at mga tagumpay. Mabilis na tasahin ang praktika, tanganan ang mga aral, at igpawan ang kahinaan.

Ang malawakang kampanyang edukasyon at propaganda ay dapat gawing tuntungan ng malakihang pag-oorganisa at pagpapakilos ng kabataan at mamamayan. Sa pag-abot sa milyon-milyong mamamayan, nag-aambag ang kilusang kabataan sa pangkalahatang pag-abante ng kilusang masa tungo sa mga pag-aalsang bayan at malalaking protestang bayan. Dapat malakihang tumungo sa kanayunan ang mga kabataan para mag-ambag sa pag-angat sa panibagong antas ng pambansa demokratikong kilusan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *