Nitong nagdaang taon, lubusang nalantad ang rehimeng US-Duterte bilang doble-karang tuta ng imperyalismong US, sagad-sagaring pasista at nagpapakanang diktador na nagdudulot ng walang kapantay na pahirap sa mamamayang Pilipino.

Itinulak ni Duterte ang mga maka-imperyalista at kontra-mahirap na neoliberal na patakaran at inilunsad ang todo-gera laban sa mga aktibista, rebolusyonaryo, at mamamayan; gerang kontra-Moro; at gera “kontra-droga” na pumaslang ng libu-libong maralita.

Sa harap ng mga tumitinding pagsubok sa darating na taon, higit na tumintindi ang hamon sa kabataan na malakas na mag-ambag sa laban ng mamamayan at puspusang ilantad, labanan, ihiwalay, at pabagsakin ang rehimeng US-Duterte.
Sa halip na tugunan ang pambansa demokratikong aspirasyon ng mamamayan, asal-tutang pinahintulutan ni Duterte ang higit na panghihimasok ng mga imperyalistang interes, pangunahin ng US, sa loob ng bansa.

Matapos magbitaw ng mga huwad na patriyotikong deklarasyon, walang pagpapanggap ang kanyang pagiging sunud-sunuran sa kanyang among imperyalismong US. “I will follow America. Tutal sinasabi nila amboy daw ako… I will admit it, pasista ako,” ani Duterte.

Malisyosong sinunod ng rehimeng Duterte ang patakaran ng imperyalismong US na ilagay ang mga rebolusyonaryong grupo tulad ng CPP-NPA sa kanilang “terror list” upang bigyang-katwiran ang interbensyong militar ng US sa Pilipinas.
Patuloy na ipinapatupad ang mga di-pantay na kasunduan tulad ng Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty, at Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagpapahintulot sa panghihimasok ng mga tropang Amerikano sa bansa.

Tuta si Duterte ng mga malalaking panginoong maylupa sa pag-atake sa mga magbubukid at pambansang minorya at pagpapalayas sa kanila mula sa lupang kanilang sinasaka para sa pagpapasok ng dayuhang kumpanya para magpatayo ng mina at plantasyon sa kanayunan.

Libu-libo ang mawawalan ng tirahan at kabuhayan sa kanyang pagpapatayo ng mga dambuhalang imprastraktura sa ilalim ng programang “Build, Build, Build” na popondohan mula sa utang na babayaran din sa pamamagitan ng pagpapataw ng bagong mga buwis.

Mangangahulugan ito ng malawakang demolisyon ng mga maralitang lungsod sa kabila ng mga tiwangwang na pabahay na ipinapatayo ng gobyerno hindi upang makinabang ang mamamayan kundi para lamang magkamal ng kita.
Sinimulan nitong Enero 1 ang pagpapatupad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) na magpapataw ng dagdag na buwis sa maraming mga produkto at serbisyo, kabilang na ang mga produktong petrolyo, coal, at mga inasukalang inumin.

Tataas sa unang taon ng implementasyon ang presyo ng gasolina nang P7/litro, ng aviation jet fuel para sa mga eroplano nang P4/litro, at ng LPG nang P1/litro. Pinatawan din ng buwis ang coal na siguradong magreresulta naman sa pagtataas ng singil sa kuryente.

Bukod dito, may ipinataw din na P10/litro na dagdag buwis sa mga sweetened beverage. Tiyak na magdudulot ang lahat ng ito ng pagtaas sa pamasahe habang nagsisimula nang sumisirit ang presyo ng mga batayang bilihin. Pinakatatamaan nito ang mga pinakamahihirap na Pilipino.

Malinaw na ahente si Duterte ng malalaking kapitalista sa kanyang lalo pang pagpapababa ng sahod at kawalan ng tugon sa panawagan para sa isang national minimum wage na P750 kada araw sa mga pribadong manggagawa, at P16,000 kada buwan naman sa mga pampublikong kawani.

Todo-largang atake sa paggawa ang pagpapahaba ng oras ng paggawa sa ilalim ng “compressed work week”, ang pagpapatuloy sa halip na pagbasura sa kontraktwalisasyon, at ang pagtataas ng mga buwis at higit pang pagkakait ng mga serbisyong panlipunan.

Ipapatupad din ang phase-out ng mga dyip na magreresulta sa pagkawala ng kabuhayan ng mahigit 600,000 drayber ng dyip at 300,000 maliliit na opereytor na inalipusta pa ni Duterte: “Mahirap kayo? Magtiis kayo sa gutom, wala akong pakialam!”

Sa ilalim ng programang ito papalitan ang mga dyip ng e-jeep na nagkakahalaga ng P1.5 milyon kada isa. Tinatayang aabot sa P20.00 ang minimum na pamasahe dahil sa pagtaas na magdudulot naman ng dagdag na pahirap sa mamamayan.

Sa katunayan, hindi modernisasyon kundi kita ng mga dambuhalang korporasyon tulad ng Ayala, Aboitiz, Hyundai, Metro Pacific, Mitsubishi, Nissan, at Toyota na silang makikinabang sa programang ito ang sinisiguro ng rehimeng US-Duterte.

Desperadong inilalarga ni Duterte ang hakbangin tungo sa ganap at hayag na diktadura sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Martial Law sa buong bansa o kaya’y sa pamamagitan ng panukalang baguhin ang konstitusyon o cha-cha patungo diumano sa pederalismo.

Itinatago sa likod ng cha-cha ang pakanang supilin ang anumang oposisyon laban sa paghahari ni Duterte. Sa panukalang 10-taong transisyon patungo sa pederal na anyo ng gobyerno, itutulak ang ekstensyon ng termino ng mga nakaupong opisyal na walang eleksyon.

Kalakip din sa mga panukalang baguhin ang saligang batas ang pagtanggal ng restriksyon sa pandarambong at pagsasamantala ng dayuhan sa ating kalupaan at kayamanan upang tanggalin ang lahat ng hadlang sa pagpasok ng US, China, at iba pang imperyalistang bansa.

Bahagi sa pakana ni Duterte upang itatag ang kanyang pasistang diktadura ang rehabilitasyon ng iniidolo niyang diktador na si Marcos. Niluluto na ang isang “compromise deal” para ibalik diumano ang mga ninakaw na yaman ng mga Marcos kapalit ang pagpapawalang-sala sa mga ito.

Nagkakamali si Duterte sa pag-aakala niya na kaya niyang iratsada ang mga kontra-mamamayang patakaran na udyok ng imperyalismong US at takutin ang mamamayang lumalaban sa pamamagitan ng pamamaslang, pag-aresto, pandarahas, at pamamasista.

Sa katunayan, ang pagkiling ni Duterte sa pasistang paghahari ay lalo lamang magpapaalab ng galit at paglaban ng kabataan at mamamayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Lalo lamang niyang tinutulak ang pagbagsak ng kanyang rehimen.

Nananawagan ang Anakbayan sa lahat ng mga balangay at kasapi nito na todong magmulat, mag-organisa, at magpakilos laban sa pasistang rehimeng US-Duterte.

Dapat tayong manguna sa mga malawak na kampanya at pakikibakang masa. Dapat higit pang palawakin ang pakikibakang anti-pasista na haharang sa ambisyon ni Duterte na itindig ang ganap na diktadura. Dapat isulong ang mga pakikibakang anti-imperyalista, labanan ang mga pahirap sa mamamayan at sumanib sa pakikibakang anti-pyudal. Humungos tayo tungo sa kanayunan at sa batayang masa. Tapatan natin ng pinakamagiting at pinakamalawak na paglaban ang pasistang rehimen.

Dapat ilunsad ang mga walk-out, boykoteo, mga welga at mga paglaban sa papalaking bilang, tungo sa pagpapabagsak ng rehimeng US-Duterte. Dapat lubos na umasa at sumandig sa masa, tanganan ang mga laban, likhain ang malawak na hanay at likhain ang dambuhalang mga mobilisasyon sa lansangan.

Dapat natin ilunsad ang mas masinsin, malaganap at sistematikong edukasyong pampulitika sa ating mga kasapi at mga balangay. Dapat ilunsad ang kampanya para sa pag-aaral sa pambansang demokrasya, anti-imperyalismo at sosyalismo, at mga klasikal na sulatin nina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao. Dapat ipagbunyi at itanghal ang okasyon ng ika-200 kaarawan ni Karl Marx ngayong taon.

Dapat abutin ang mas maraming kabataan at mamamayan sa ating propaganda-edukasyon sa pambansa-demokrasya. Dapat mas maraming lider at kasapi natin ang tumungo sa batayang masa para matuto, makipamuhay, at buong panahong kumilos na sa kanilang hanay.

Dapat higit na palakihin ang kasapian ng Anakbayan at itayo ang mas maraming malalaking balangay na nasa mahigit 100 o higit pa ang kasapian. Dapat mas paramihin pa ang mga organisasyon na umaanib o nagiging kasapi ng Anakbayan.

Sa pamamagitan ng malalaki at solido nating mga organisasyon, dambuhalang mga pagkilos at malawak na kilusang masang anti-pyudal, anti-pasista at anti-imperyalista, ipagtatagumpay natin ang pagpapabagsak sa pasistang diktadurang US-Duterte! Ubos-lakas nating isusulong ang mga demokratikong aspirasyon ng mamamayan para sa lupa; pambansang industriya; pambansa, makamasa at siyentipong edukasyon at kultura; at nakapagsasariling ekonomiya, pulitika at patakarang panlabas.

Sa ganitong paraan, maitataas natin sa panibagong antas ang pambansa demokratikong rebolusyon ng mamamayan na may sosyalistang perspektiba at maihahatid natin sa huling hantungan ang naghihingalong sistemang malakolonyal at malapyudal na daantaon nang nagpapahirap at naniil sa samabayanang Pilipino! #

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *