Pahayag sa ika-19 na anibersaryo ng Anakbayan

Pagbati sa lahat ng mga kasapi, lider mga kasaping organisasyon at mga kabataang lumalaban sa buong bansa at sa ibayong dagat. Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng dakilang lider-rebolusyunaryo na si Andres Bonifacio, ang ika-53 na anibersaryo ng Kabataang Makabayan at ika-19 na anibersaryo ng Anakbayan.

Pinakamataas na pagpupugay sa ating mga martir at bayani na nagbuwis ng buhay sa paglaban para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Pupulutin natin ang kanilang mga nabitawang armas, mananatiling buhay sa atin ang kanilang paninindigan at ipaghihiganti natin sila.

Sa harap ng tumitinding pasismo at pagsasamantala sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, lalong tumitindi ang hamon sa kabataan na maging pag-asa ng bayan at patindihin ang paglaban.

Nahihibang sa desperasyon ang tutang rehimeng US-Duterte. Inilulunsad niya ang duwag na kampanya ng pamamaslang, pandarahas at pamamasista laban sa mga aktibista, rebolusyunaryo at mamamayan. Binobomba ang mga komunidad at paaralan ng mga katutubo at magbubukid. Pinapaslang ang libo-libong maralita sa hibang na giyera kontra droga.

Inilalarga ngayon ni Duterte ang mga hakbangin tungo sa ganap at hayagang diktadura. Tinatangka nitong supilin ang anumang oposisyon laban sa kanyang paghahari at gumagawa ng mga dahilan para palawigin at palawakin ang Martial Law, o di kaya’y itayo ang isang “rebolusyunaryong gubyerno” na walang iba kundi isang hunta para sa ganap na diktadura.

Si Duterte ang pangunahing terorista at adik sa bansa sa kasalukuyan. Nasa likod niya ang imperyalismong US, mga lokal na tuta at ahente nito sa pagtutulak ng mga patakarang anti-mamamayan. Asong ulol siya ng mga malalaking panginoong maylupa at asendero sa pag-atake sa mga magbubukid. Ahente siya ng malalaking kapitalista sa lalo pang pagpapababa ng sahod at pagpapahaba ng oras ng paggawa, pagtataas ng mga buwis at higit pang pagkakait ng mga serbisyong panlipunan.

Nagkakamali si Duterte sa kung nag-aakala siyang matatakot ang kabataan at mamamayan sa kanyang pasistang paghahari. Lalo lang pag-aalabin ni Duterte ang galit at paglaban ng mga kabataan. Si Duterte mismo ang magtutulak sa mag maraming mga kabataan na sumanib sa rebolusyunaryong paglaban.

Tinatawagan natin ang lahat ng ating mga balangay, mga kasapi at mga kabataang lumalaban: ilunsad ang todong kampanya para labanan at biguin ang pasistang rehimeng US-Duterte. Puspusan itong ilantad, labanan, ihiwalay at ibagsak.

Maghanda tayo sa pukpukang labanan. Ibayo nating patindihin at palawakin ang pagpupukaw, pag-oorganisa at pagkilos sa masang kabataan at mamamayan. Malawakan tayong tumungo sa batayang masa at makiisa sa kanilang pakikibaka.

Ilunsad natin ang mga malalaking mobilisasyon sa mga pamantasan, komunidad, pagawaan, sakahan para sa paggigiit ng karapatan at paglaban sa pasistang rehimen. Sagutin natin ng mas maigting, mas malawak at mas militanteng pakikibaka ang banta ng rehimen laban sa kilusang masa.

Sa harap ng mga banta ng pag-atake sa ating mga lider at kasapi, maghanda tayo na maramihang tumungo sa kanayunan, sumanib sa paglaban ng masa, sumukob sa rebolusyunaryong kilusan at itaas sa panibagong antas ang paglaban.

Nasa mas mainam na sitwasyon ang kilusang kabataan at estudyante sa kasalukuyan na harapin ang pasistang paghahari ni Duterte. Mas mataas ang kaisahan sa hanay ng ating mga lider at kasapi na umigpaw sa mga kahinaan tungo sa mapagpasyang pag-abante.

Nitong mga nagdaang buwan, inilunsad ang masinsing edukasyong pampulitika sa ating mga kasapi at mga balangay. Libo-libo ang inaabot ng ating propaganda edukasyon sa pambansa-demokrasya. Marami sa ating mga lider at kasapi ang tumungo sa batayang masa para matuto at makipamuhay, hindi iilan ang nagpasya na buong panahong kumilos na sa kanilang hanay. Naglunsad din ng mga pagsasanay sa mga kadre at mga lider at mga kumperensya para itulak ang organisasyon sa pagsisinsin at paglalatag.

Sa mga nagdaang buwan, higit na lumaki ang kasapian ng Anakbayan. Hindi na iilan sa mga balangay ang masasabing mga malalaking balangay na umaabot na sa mahigit 100 ang kasapian. Dumarami ang mga tradisyunal na organisasyon na umaanib o nagiging kasapi ng Anakbayan. Nakapagtayo tayo ng bagong mga balangay sa mga mayor na mga paaralan at komunidad. Mas marami pa ang maitatayo sa mga susunod pang buwan lalo’t nakalatag ang napakaraming mga grupo at komiteng pang-organisa na nakakasa sa ibayo pang paglawak.

Pinaghuhusay natin ang kakayanan sa malalaking mobilisasyon sa lansangan. Dapat ilunsad ang mga walk-out, boykoteo, mga welga at mga paglaban sa papalaking bilang, tungo sa pagpapabagsak ng rehimeng US-Duterte. Dapat maging lubos na umasa at sumandig sa masa, tanganan ang mga laban, likhain ang malawak na hanay at likhain ang dambuhalang mga mobilisasyon. Humungos tayo tungo sa kanayunan at sa batayang masa. Tapatan natin ng pinakamagiting at pinakamatapang na paglaban ang pasistang rehimen.

Sa mga panahong kagaya ng kasalukuyan, higit na tinatawagan ang kabataan na tumindig at maging nagniningning pag-asa sa gitna ng karimlan.

Tanglaw natin si Bonifacio:

“Itinuturo ng katwiran ang tayo’y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran ang tayo’y maglakas na maihapag ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayon, dapat nating ipakilala na tayo’y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan.

Ngayon ay panahong dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan; panahon na ngayong dapat makilala ng mga Pilipino ang pinagbuhatan ng kanilang mga kahirapan. Kaya, mga kababayan, ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayang tinubuan.”

Mabuhay ang Anakbayan! 
Mabuhay ang Kabataang Makabayan!
Mabuhay ang Pambansa-Demokratikong Rebolusyon!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *