Sa pamamagitan ng PADEPA, nagkakaroon ng sistematikong programa ng pag-aaral. Tinitiyak nito ang hakbang-hakbang na pag-angat sa pampulitikang kamulatan at kaalaman ng kasapian, at ng masa. Ang ANAKBAYAN ay mayroong binuong kurikulum sa PADEPA na nahahati sa iba’t ibang paksa.

 

HINGGIL SA ANAKBAYAN AT ANG KALAGAYAN NG KABATAANG PILIPINO

Serye ng mga artikulong tumatalakay sa pangkahalatang kalagayan ng kabataan ang nilalaman ng mga kurikulim na ito. Layunin sa mga kursong ito na masipat ang papel at oryentasyon ng kabataan sa pambansa demokratikong pakikibaka. Ito ang magtitiyak ng wasto at batayang pag-unawa ng mga kasapi sa oryentasyon ng Anakbayan bilang isang pambansa demokratikong organisasyong masa ng kabataang Pilipino. Kalakip din ditto ang mga gabay na dokumento sa mga particular na tungkulin ng mga kasapi at ng mga balangay ng Anakbayan.

 • Oryentasyon ng Anakbayan
 • Masaklaw na Tanaw sa Kasaysayan ng Anakbayan at ilang Tampok na mga Aral
 • SND : Mensaha sa Pagkakatatag ng Kabataang Makabayan
 • SND : Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda
 • SND : Kapangyarihang Pang-estudyante?
 • SND :Sumusulong ang Kabataan
 • SND : Pambansa Demokratikong Kilusan at ang Pampulitikang Aktibista
 • SND : Pambansa Demokratikong Kilusan at ang Kilusang Paggawa
 • Mga Mensahe ni Prof. Jose Ma. Sison sa Anakbayan
 • Hinggil sa Kilusang Kabataan
 • Hinggil sa Kilusang Magsasaka
 • Hinggil sa Kilusang Kababaihan
 • Lagom ng mga Karanasan ng Kilusang Kabataan
 • Ang PADEPA at mga Gabay sa Gawaing Edukasyon ng Anakbayan
 • Gabay sa Pagtatayo at Pagtataguyod ng Balangay
 • Gabay sa Kampanya at Pakikibakang Masa

 

PADEPA ISYU (Isyung Lokal, Sektoral at Pambayan)

Ito ay naglalaman ng mga kurso na naglilinaw sa mga tampok at napapanahong isyung kinakaharap ng kabataan at ng mamamayan. Ang mga ito ay gumuguhit ng matalas na pagsusuri sa mga suliranin ng bayan.
Nilalatag ng mga ito ng mga panaagan at alternatibo ng Pambansa Demokratikong kilusan sa mga di-makatwirang programa at polisiya ng estado. Inaarmasan nito ang mga aktbista ng pambansa demokratikong linyang pagsusuri sa pagharap sa mga naturang usapin.

 • Mga praymer sa mga isyu ng paaralan, sektor at kampanyang bayan
 • Ang Pangkabuuang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
 • Praymer sa Pang-ekonomya at Pampulitikang SItwasyon (PEPSI)
 • Batayang Kurso sa Maralitang Lunsod
 • Mga Nilalaman ng Tinig ng Kabataang Makabayan (Opisyal na Pahayagan ng ANAKBAYAN)


PADEPA LRP (Lipunan at Rebolusyong Pilipino)

Nilalaman nito ang mga kurso hinggil sa pundamental at batayang pag-unawa at pagsusuri sa lipunan at pakikibakang masa. Ito ay naglalatag ng katangian, kasaysayan at suliranin ng malakolonyak at malapyudal na lipunang Pilipino. Inuugat din nito ang tatlong primaryang problema ng lipunang Pilipino—Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo, at Pyudalismo—at naglalatag ng batayan ukol sa kung bakit pambansang demokratikong rebolusyon ang natatanging solusyon.

 • Lipunan at Rebolusyong Pilipino (LRP)
 • Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (MKLRP)
 • Hinggil sa Moda ng Produksyon (MOP)
 • Hinggil sa Malapyudalismo
 • Ang 12 Puntong Programa ng Pambansang Demokrasya
 • SND: Si Rizal, Ang Kritiko ng Lipunan
 • SND: Ang Kilusang Paggawa
 • SND: Hinggil sa Imperyalismo
 • SND: Ang Mersenaryong Tradisyon ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas
 • SND: Reporma sa Lupa at Pambansang Demokrasya
 • SND: Pambansang Demokrasya at Sosyalism
 • KRP: Pangkasaysayang Ugat ng Krisis
 • KRP : Malapyudal na Ekonomiya
 • KRP: Krisis ng Neokolonyal na Estado

 

PADEPA ANTI-IMPE (Anti Imperyalismong Pakikibaka)

Bilang isang pangmasang organisasyon na naniniwala sa pambansa demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba, nararapat na maunawaan ng bawat kasapi ang modernong imperyalismo bilang ugat ng mga suliraning panlipunan sa daigdig at ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya, at sosyalimo bilang alternatibo.

 • Kurso Hinggil sa Imperyalismo
 • Imperyalismo : Ang Pinakamataas na Yugto ng Kapitalismo (Lenin)
 • Hinggil sa Sosyalismo
 • Sosyalismo : Utopyan o Siyentipiko (Engels)


PADEPA KLASIKS (Marxismo-Leninismo-Maoismo)

Mga klasiko at makasaysayang sulatin ng mga dakilang rebolusyonaryong guro—Karl Marx (KM), Friedrich Engels (FE) , Vladimir Lenin (VL), at Mao Zedong (MZ)—ang bumubuo rito na siyang kapupulutan ng mga
teoretikal na gabay sa pagpapatalas ng Pambansa Demokratikong pagsusuri at sa pagpapahusay sa komprehensibong gawain bilang isang aktibista.

 • Araling Aktibista
 • 5 Gintong Silahis (MZ)
 • Saan Nagmumula ang mga Wastong Ideya? (MZ)
 • Hinggil sa Kontradiksyon (MZ)
 • Hinggil sa Praktika (MZ)
 • Estilo ng Pamumuno (MZ)
 • Estilo ng Paggawa (MZ)
 • Sistemang Komite (MZ)
 • Istorikong Materyalismo (KM)
 • Ekonomyang Pampulitika (KM)
 • Sahod, Presyo at Tubo (KM)
 • On the Housing Question (FE)
 • Manipesto ng Partido Komunista (KM)
 • Estado at Rebolusyon (VL)
 • Sosyalismo, Utopyan o Siyentipiko (FE)
 • Iba pang sulatin ng mga nabanggit na rebolusyonaryo


PADEPA ANTI-KONTRAS (Hinggil sa mga Kontra-Rebolusyonaryong Ideya/Kaisipin at mga Karanasan)

Mega artikulo ulok sa sari-saring kontra-rebolusyonaryo, repormista at rebisyunistang linya’t ideya.ang tiantalakay rito upang mapahigpit ang paninindigan sa Pambansa Demokratikong Rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

 • Tumindig para sa Sosyalismo at itakwil ang mga kontra-rebolusyonaryong taksil
 • Hinggil sa repormismo, NGOismo, pluralismo, popular at social democracy

 

PADEPA-KULTURA (Ukol sa Pagpapalaganap ng Makabayan, Siyentipiko at Makamasang Kultura)

Ito ay nilalaman ng mga sulating naglilinaw sa pangangailangan sa pagpapalaganap ng bagong kulturang anti-kolonyal, anti-pyudal, siyentipiko at maka-masa.

 • Revolutionary Aesthetics
 • Talks at the Yenan Forum
 • SND: Pangangailangan para sa Rebong PangKultura
 • KRP: Krisis sa Kultura
 • KRP: Para sa Makabayan, Siyentipiko at Maka-masang Kultura