Sa harap ng tumitinding pasismo ng rehimeng Duterte, at mga pagtatangka ng mga nagtutunggaling paksyon ng naghaharing uri na baluktutin at angkinin ang kasaysayan ng paglaban sa diktadurya, mahalaga ang paggunita sa pag-aalsang EDSA o People Power noong 1986.

Ang pag-aalsa sa EDSA ay kulminasyon ng pakikibaka ng mamamayan laban sa diktadurang US-Marcos na nagsimula noong Pebrero 22 hanggang Pebrero 25, 1986. Umabot ng hanggang dalawang milyong mamamayan ang nagtipon sa EDSA para suportahan ang bumaklas na militar mula sa diktadurya na nagdulot ng lubusang pagkakahiwalay at pagbagsak ng rehimen.

Ang Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang nagsilbing kwerpo ng mga mobilisasyon sa EDSA. Ang Kilusang Mayo Uno at League of Filipino Students naman ang nanguna sa pagsugod sa Malakanyang para tuluyan nang palayasin si Marcos. Pinangunahan din ng BAYAN ang mga pagkilos sa mga prubinsya at siyudad sa labas ng Maynila na nagparalisa sa mga pwersang militar ni Marcos.

Bago ito, sa gitna ng tumitinding krisis, tuloy-tuloy na lumakas ang armadong rebolusyon. Gayundin, ang ligal na demokratikong kilusan ay umabante sa pagbubuo ng mga organisasyong masa, mga protesta at welga ng manggagawa. Samantala, ligalig ng krisis ang naghaharing uri dahil sa paghihigpit ng pautang sa bansa na nagtulak ng mas matinding ribalan at agawan sa yaman.

Nang paslangin ng rehimeng Marcos si Ninoy Aquino noong 1983, sumambulat ang malalaking aksyong masa at pagpapatindi ng armadong pakikibaka. Nasa kwerpo nito ang rebolusyunaryong kilusan sa pangunguna ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ang rebolusyunaryong kilusang masa ang tuloy-tuloy na nagpahina at naghiwalay sa diktadurang Marcos. Sa takot rin na higit pang lumaki ang kilusang rebolusyunaryo, nagdesisyon ang US at malalaking komprador at panginoong maylupa, kabilang ang simbahan na ihanda ang pagpapalit kay Marcos.

Ang mapagpasyang papel ng rebolusyunaryong kilusan at paglaban ng iba’t ibang sektor ang pilit pinagtatakpan sa pagluklok ni Cory Aquino at kasapakat na mga tuta ng US. Kabaliktaran sa inaasahang pagbabago ng bayan, sinamantala ng mga Aquino ang pakikibaka ng mamamayan para itatag ang tutang rehimen. Matapos maluklok, pinagpatuloy nito ang mga kontra-mamamayang mga patakaran, minasaker ang mga magsasaka at nagpatupad ng total war.

Lahat ng sumunod kay Marcos ay nagpatuloy lang ng mga patakarang pumapabor sa dayuhan at naghaharing uri sa bansa. Natanggal lamang ang hayag na diktadura, pero hindi pa rin naalis ang mga batayang problema ng imperyalistang dominasyon, domestikong-pyudalismo, at burukrata kapitalismo.

Sa kasalukuyan, higit na tumitindi ang pasismo ng rehimeng Duterte, kasabay ng mga banta nito na magdedeklara ng Martial Law at pagpaparangal nito kay Marcos bilang bayani. Napako ang mga pangako ng pagbabago ng rehimeng Duterte mula sa pag-atras nito sa mga naunang mga anti-US na deklarasyon, pagpapanatili nito sa kontraktwalisasyon, at pagbawi sa mga panukalang magbigay ng libreng edukasyon at pabahay sa mamamayan.

Kasalukuyang naghahasik ng takot ang kapulisan at militar sa mga komunidad sa buong bansa. Aabot na sa halos 8,000 ang pinaslang sa kontra-mahihirap na gera kontra- droga. Samantalang aabot na sa 39 ang pinaslang na aktibista’t sibiliyan sa all-out war laban sa rebolusyonaryong kilusan. May 30 bagong bilanggong pulitikal sa ilalim ng rehimeng Duterte. Libu-libong mamamayan ang napipiltang lumikas sa kanilang mga komunidad dahil sa mababangis na operasyong militar at pambobomba sa “all-out war” at Oplan Kapayapaan. Nariyan din ang panukalang ibalik ang mandatory ROTC at Philippine Constabulary at ang pagtutulak ng death penalty sa Kongreso. Makailang ulit na ring nagbanta si Duterte na muling ipataw ang Batas Militar.

Sa pagharap sa isang rehimeng tahasang iniidolo ang diktaduryang Marcos at ipinagtatanggol ang interes ng dayuhan at iilan, nararapat lamang na tanganan ang aral at inspirasyon ng pag-aalsang EDSA, pasiglahin ang diwang palaban ng kabataan at mamamayang Pilipino para sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *